TOP Go to the main content section

Taipei Travel

Bannan Line

Anchor point

Post date:2011-05-26

23.7k

Travel days
1-Day Tour
Themed Itineraries
MRT

Introduction

Bannan Line:Kunyang - Houshanpi - Yongchun - Taipei City Hall - Sun Yat-Sen Memorial Hall - Zhongxiao Dunhua - Zhongxiao Fuxing - Zhongxiao Xinsheng - Shandao Temlpe - Ximen - Longshan Temple - Jiangzicui - Xinpu - Banqiao - Fuzhong - Far Eastern Hospital - Haishan - Tucheng - Yongning

Other Itineraries

More Itineraries
Top