TOP Chuyển đến phần nội dung chính

Trang du lịch Đài Bắc

Những điều cần biết sử dụng thông tin

Những điều cần biết về sử dụng thông tin kỹ thuật số của Cục Truyền thông du lịch Chính phủ thành phố Đài Bắc


I. Mục đích

Cục Truyền thông du lịch Chính phủ thành phố Đài Bắc (dưới đây gọi tắt là Cục chúng tôi) muốn quảng bá tham quan du lịch, tiếp thị thành quả xây dựng thành phố và thúc đẩy ứng dụng linh hoạt thông tin, cung cấp đăng ký miễn phí, không độc quyền sử dụng thông tin kỹ thuật số của Cục chúng tôi (dưới đây gọi tắt là thông tin của Cục chúng tôi), nhưng quyền sở hữu trí tuệ đều do Cục chúng tôi hoặc người có quyền lợi khác có được theo pháp luật, để thông báo và quản lý rõ ràng phạm trù sử dụng thông tin của Cục chúng tôi một cách hữu hiệu, đặc biệt lập định những điều cần biết này.


II. Tư cách đăng ký

Cá nhân, đoàn thể nghiên cứu học thuật, Cơ quan Chính phủ, đoàn thể cơ sở hoặc Đơn vị kinh doanh được Chính phủ lập án (dưới đây gọi tắt là người đăng ký) và các đối tượng khác được Cục chúng tôi chứng nhận, đều có thể đề xuất đăng ký, nhưng Cục chúng tôi giữ quyền lợi đồng ý đăng ký.


III. Trình tự đăng ký

 • (I) Người đăng ký điền đầy đủ các giấy tờ văn bản sau, gửi về cho Cục chúng tôi thực hiện.

  • 1. Bản chính Giải thích sử dụng 1 kiểu làm thành 2 bản (chi tiết xem tại văn bản kèm theo).
  • 2. Nếu là đoàn thể cơ sở hoặc Đơn vị kinh doanh được Chính phủ lập án, cần kèm theo bản photo văn bản chứng minh do Cơ quan Chủ quản cho phép thiết lập (lập án).
  • 3. Trường hợp thông báo không đạt tiêu chuẩn định dạng hoặc chưa bổ sung hoặc bổ sung chưa đầy đủ, thì không được làm căn cứ của Cục chúng tôi biết việc xâm phạm quyền lợi.

 • (II) Sau khi văn bản đăng ký phù hợp quy định và được Cục chúng tôi hoạch định, sẽ gửi trả lại cho người đăng ký, Cục chúng tôi và người đăng ký mỗi bên giữ 01 bản. Trường hợp văn bản đăng ký nêu trên không đầy đủ, Cục chúng tôi sẽ yêu cầu người đăng ký bổ sung trong thời hạn cho phép, nhưng văn bản kèm theo đều sẽ không hoàn trả.

IV. Giải thích sử dụng thông tin của Cục chúng tôi

 • (I) Nghiêm cấm sao chép, chỉnh sửa hoặc dùng các phương pháp khác để thay đổi nội dung, hình thức hoặc danh mục thông tin (bao gồm video, hình ảnh và văn tự) của Cục chúng tôi.
 • (II) Mục đích và phương thức mà người đăng ký sử dụng thông tin của Cục chúng tôi không được xa rời nội dung điền thông tin đăng ký, cũng không được dùng riêng thông tin của Cục chúng tôi vào mục đích kinh doanh thương mại, nếu sử dụng vào mục đích kinh doanh thương mại, cần phải được sự đồng ý của Cục chúng tôi, và mục đích kinh doanh thương mại đó chỉ hạn chế cho việc quảng bá du lịch Đài Loan hoặc giới thiệu danh lam thắng cảnh Đài Loan có liên quan.
 • (III) Khi sử dụng thông tin của Cục chúng tôi thì phải ghi rõ nguồn cung cấp (như nguồn thông tin: Cục Truyền thông du lịch Chính phủ thành phố Đài Bắc), và bất luận là mục đích, hình thức kinh doanh thương mại hay phi kinh doanh thương mại, đều không được làm tổn hại đến hình tượng của Chính phủ thành phố Đài Bắc.
 • (IV) Nội dung thông tin ủy quyền sử dụng chỉ dùng để tham khảo, người đăng ký và người sử dụng thông tin đều không được dùng thông tin mà Cục chúng tôi cung cấp để chủ trương bất kỳ quyền lợi nào và làm căn cứ cho bất kỳ yêu cầu bồi thường hoặc tố tụng nào trên pháp luật.
 • (V) Người đăng ký cần phải chú ý mọi lúc những thay đổi về nội dung thông tin của Cục chúng tôi và phối hợp sửa đổi, Cục chúng tôi sẽ không thông báo thêm.

V. Những điều cần chú ý khác

 • (I) Nội dung được đăng tải phải xác nhận tính hợp pháp, trường hợp nội dung vi phạm pháp luật khiến cho quyền lợi của Cục chúng tôi hoặc của người thiện chí thứ ba bị tổn thương, thì người đăng ký phải chịu trách nhiệm và gánh vác các chi phí có liên quan.
 • (II) Người đăng ký phải được Cục chúng tôi chính thức ủy quyền, thì mới được tiến hành công tác có liên quan, và chỉ giới hạn trong thời điểm đó. Trường hợp mục đích sử dụng là sản phẩm xuất bản, Cục chúng tôi được phép thu 02 bản thành phẩm lưu giữ tham khảo; nếu là dữ liệu online, thì phải cung cấp thông tin và địa chỉ trang web của mặt trang này cho Cục chúng tôi.
 • (III) Trong thời gian ủy quyền, Cục chúng tôi có quyền kiểm tra tình hình sử dụng thông tin của người đăng ký vào bất kỳ lúc nào, trường hợp có một trong các tình hình sau đã qua xác nhận là thật, thì lập tức chấm dứt ủy quyền, người đăng ký không được có ý kiến.

  • 1. Cung cấp thông tin đăng ký không đúng sự thật hoặc thay đổi nội dung Bảng đăng ký mà chưa đăng ký lại với Cục chúng tôi.
  • 2. Trường hợp người đăng ký có hành vi vi phạm pháp luật hoặc phát sinh sự việc khác xâm hại đến hình tượng của Cục chúng tôi.

 • (IV) Chưa được ủy quyền sử dụng, sẽ xử lý theo Luật bản quyền.
 • (V) Bản quyền hình ảnh kỹ thuật số của mạng Du lịch Đài Bắc chỉ cung cấp cho mạng Du lịch Đài Bắc sử dụng.

Top