TOP ไปที่ส่วนเนื้อหาหลัก

เว็บไซต์การท่องเที่ยวไทเป

มาเที่ยวสวนสัตว์เพื่อรับของตอบแทนสมนาคุณเล็กๆ!

จุดยึด

วันที่ประกาศ:2022-05-11

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด:2022-05-11

538

สวนสัตว์ไทเปได้ออกแบบสถานีสมนาคุณสัตว์เป็นพื้นที่สวนสัตว์สำหรับเด็ก โดยมีจุดประสงค์เพื่อมุ่งหวังให้ผู้ที่เข้ามาเที่ยวชมได้ตระหนักเข้าใจถึงความพยายามของสวนสัตว์ ในการรักษาสวัสดิภาพของสัตว์ผ่านการแสดงและการมีส่วนร่วม และเป็นการปลดหน้ากากเพื่อให้ทุกคนได้เข้าใจว่า สวนสัตว์สามารถรักษาสวัสดิภาพสัตว์ในขณะที่ดูแลสัตว์ได้อย่างไร
มาเที่ยวสวนสัตว์เพื่อรับของตอบแทนสมนาคุณเล็กๆ!

รูปถ่ายที่เกี่ยวข้อง

Top